Deponi och sanering

Vi tar tillvara på det som inte går att ta tillvara på.

Att värna om miljön har blivit en grundläggande del i vårt samhälle. När det gäller restprodukter och avfall är det viktigt att så mycket som möjligt tas hand om så högt upp i avfallstrappan som möjligt, men tyvärr kan inte allt återanvändas, återvinnas eller förbrännas. I de fallen är den bästa lösningen att använda avfallet på ett så miljöriktigt och resurseffektivt sätt som möjligt. Där kommer vi in i bilden.

Sedan år 2000 har vi ägnat oss åt deponianpassning. Vi har lärt oss att det krävs mycket mer än att vara en maskinentreprenör. De uppdrag vi utför kräver även att vi har kompetent och engagerad personal.

Eftersom vi arbetar med att sluttäcka deponier och gärna gör det så resurseffektivt som möjligt med hjälp av restprodukter, har vi även åtagit oss marksaneringsuppdrag. Vi kan hjälpa Er med allt från projektering, utförande till mottagande av samtliga restprodukter som uppstår vid anläggningsarbete.

Vi tar gärna fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och är med ända från planeringsskedet till slutbesiktningen. Våra uppdrag kan även skräddarsys för att på bästa sätt möta kundens behov där vi kan hjälpa till med enskilda delar i en sluttäckningsprocess. Exempel på faser i en sluttäckningsprocess där vi kan bidra med vår unika erfarenhet och kompetens:

 • Inventering av befintliga villkor och underlag
 • Planering och strategiupplägg för största möjliga lönsamhet
 • Inmätning, flygfotografering
 • Projektledning och projekteringsledning
 • Upphandling av maskinentreprenörer och material
 • Byggledning
 • Arbetsledning
 • Myndighetskontakter
 • Avsättning av överskottsmaterial
 • Införskaffning, provtagning och klassificering av konstruktionsmaterial
 • Kvalitetsuppföljning
 • Vi är mycket medvetna om att vårt arbete alltid måste hålla högsta kvalitet. Därför är vi givetvis noggranna med att allt arbete dokumenteras och följer de miljökrav som ställs.

  Kontakta oss om ni vill veta mer eller ha hjälp med att:

 • Driva och utveckla deponier
 • Vara beställarstöd vid planering, projektledning och projektering av en sluttäckning eller ny deponiyta
 • Mäta in eller flygfotografera en deponi eller avfallsanläggning
 • Utföra sluttäckning eller anpassning av deponier
 • Utföra alla typer av markentreprenader inom din avfallsanläggning
 • Avsätta överskottsmaterial från deponin/avfallsanläggningen
 • Införskaffa konstruktions- och skyddstäckningsmaterial till en sluttäckning
 • Utföra interna maskin- och grävtjänster inom avfallsanläggningen
 • Marksanering
 • Kvittblivning av förorenat material
 • Så här går en sluttäckning till