Kvalitet och Miljö

Det är viktigt för oss att de produkter och tjänster vi erbjuder ska hålla en genomgående god kvalitet. MEWAB arbetar därför enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

En stor del av vår verksamhet innefattar mark- och anläggningsentreprenader. Inför varje större projekt upprättas en objektsanpassad kvalitets- och miljöplan. I planen identifieras de kritiska kontrollpunkter som måste ingå för att säkerställa att slutresultatet uppfyller alla de kvalitetsmässiga krav som ställs på projektet. I kvalitets- och miljöarbetet ingår även att identifiera de miljöaspekter som förutses kunna uppstå under arbetet. Förslag till åtgärder för att minimera projektets miljöpåverkan utgör en viktig del av processen.

När det gäller vår verksamhet följer vi substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare. Vi följer också BAT-principen som innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Våra maskiner är av nyare modell. Vi använder oss även av biologiskt nedbrytbara oljor och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår resursförbrukning.

MEWAB följer gällande lagstiftning och olika ansvarsområden är tydligt definierade inom företaget. Kunden har alltid en kontaktperson att vända sig till om frågor uppstår.

Med ett målmedvetet säkerhets- kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö gör vi allt vi kan för våra kunder och uppdragsgivare.

Länk till certifieringsdokument

ISOpdfISOpdf